ห้วงวันที่ 4 –6 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ห้วงวันที่ 4 –6 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.