เมื่อวันที่ 150830 ส.ค. 62 ช.3 พัน.302 นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ เข้ารับมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 150830 ส.ค. 62 ช.3 พัน.302 นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ เข้ารับมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ โดยมี คุณ เบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้ารับทุนฯ จำนวน 5 ทุน ณ ห้องประชุมไตรโลกนารถ บก.พล.พัฒนา 3