เมื่อวันที่ 26 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 บรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 บรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี ณ ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ