ห้วงวันที่ 7 – 9 พ.ย. 61 หน่วยได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำเดือน พ.ย. 61

ห้วงวันที่ 7  9 พ.ย. 61 เวลา 0600 หน่วยได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำเดือน พ.. 61 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ ลานพื้นแข็งด้านหน้า บก..3 พัน.302