เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจโรงประกอบเลี้ยงฯโดย ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 16 ต.. 61 เวลา 1600 ช.3 พัน.302 รับตรวจโรงประกอบเลี้ยงฯโดย ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ