เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารกบ ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 0800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารกบ ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา พล.พัฒนา 3  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก