เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 1 .ค. 61 เวลา 0850 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของกำลังพลฯ เพื่อให้เป็นเป็นไปตามมาตรฐานที่ ทบ. กำหนด ณ บริเวณ ลานพื้นแข็งด้านหน้า บก. ช.3 พัน.302