เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ของชมรม to be number one

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ของชมรม to be number one. โดย อบต. หนองแขม  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 79 คน