เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้การสนับสนุนฯ น.ฝึกทหารใหม่ ทน.3 ที่มาทำการฝึกทดสอบกำลังใจ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้การสนับสนุนฯ น.ฝึกทหารใหม่ ทน.3 ที่มาทำการฝึกทดสอบกำลังใจ, การดำรงชีพในป่า และการสังเกตการณ์ ในเวลากลางคืน