ห้วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และสร้างเสริมสภาวะผู้นำ

ห้วงวันที่ 17 19 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และสร้างเสริมสภาวะผู้นำ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 260 คน