เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์ส ีผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ สนามหน้า บก.ช.๓ พัน.๓๐๒