เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 1130 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย (วาตภัย, อุทกภัย และดินโคลนถล่ม)ห้วงวันหยุด โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (1) เป็นประธานฯ โรงรถ ร้อย.คม.1พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ