ห้วงวันที่ 14 – 15 ก.ค. 61  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู

ห้วงวันที่ 14 – 15 ก.ค. 61  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ .เลย และ จ.หนองบัวลำภู