ห้วงวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม คุณธรรม

ห้วงวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม คุณธรรม ฝึกระเบียบวินัยตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก