เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสอบฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ” ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล.

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 1000 .3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสอบฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ” ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล. จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการชำรุดของฝาย หน้าฝายสามารถกักเก็บน้ำได้ดี