เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 จำนวน 5 สถานี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ