เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ  เยาวชนร่วมใจ ห่างไกล ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 0900 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ  เยาวชนร่วมใจ ห่างไกล ยาเสพติด โดย อบต.คันโช้ง, อบต.ท่างาม และ อบต.วัดโบสถ์มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 103 คน