เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ, ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน 302และสวนของพ่อ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 0900 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ, ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน 302และสวนของพ่อ โดย ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 30 คน