เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 พ.ต.หญิง สุพรรษา พรมชัย ผู้แทนปรธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการงานตามโครงการจ้างงานคนพิการ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1700 พ.ต.หญิง สุพรรษา พรมชัย ผู้แทนปรธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการงานตามโครงการจ้างงานคนพิการ ณ ร้านกาแฟ ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ