ห้วงวันที่ 20 – 26  มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2

ห้วงวันที่ 20 – 26  มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 โดยศาลเยาวชน และครอบครัวในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 มีผู้ร่วมการอบรมฯ จำนวน 42 คน