เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 0900 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2  โดยศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน