เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนพิณพลราษฎร์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 0900 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนพิณพลราษฎร์ มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ และ โครงการเกษตรประณีตของหน่วย มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 120 คน