เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

เมื่อวันที่ 11 พ.. 61 เวลา 1800 พล..ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล โดย ช.3 พัน.302 มีบุตรของกำลังพลจำนวน 5 คน ที่ได้รับทุนฯ ณ ห้องประชุมบรมไตรโลกนาถ