ห้วงวันที่ 8 – 9 พ.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ของ อบต.วัดพริก

ห้วงวันที่ 8 – 9 .ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ของ อบต.วัดพริก มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 56 คน ณ ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก