เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 เวลา 1900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พลพัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก