เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302ดำเนินการชี้แจ้งการปฏิบัติทางด้านเอกสารของทหารผลัดปลด มอบของที่ระลึก ใหักับทหารผลัดปลดฯ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302ดำเนินการชี้แจ้งการปฏิบัติทางด้านเอกสารของทหารผลัดปลด มอบของที่ระลึก ใหักับทหารผลัดปลดฯ พร้อมทั้งรับมองสิ่งของจากทหารผลัดปลดฯ ณ ร้อย นขต. .3 พัน.302