ห้วงวันที่ 25 – 27 เม.ย. 61 รับการตรวจการดำเนินงานโครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนเร่งด่วนตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560

ห้วงวันที่ 25 – 27 เม.ย. 61 รับการตรวจการดำเนินงานโครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนเร่งด่วนตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 จำจนวน 4 เส้นทาง โดยคณะชุดตรวจจาก กรมการทหารช่าง