ห้วงวันที่ 13 – 15 เม.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ช.3 พัน.302

ห้วงวันที่ 13 – 15 เม.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ช.3 พัน.302 โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์จำนวน 3 จุด ดังนี้

1.จุดสายตรวจกองพลพัฒนาที่ 3 และบ้านพัก

2.จุดสายตรวจ ช.3 และ ช.3 พัน.302

3.จุดสายตรวจบ้านพัก ช.3 และ ช.3 พัน.302