เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย(Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61 และได้ทำการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากจบหลักสูตรการเรียนการสอนภายในหน่วยฯ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 1300 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย(Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61 และได้ทำการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากจบหลักสูตรการเรียนการสอนภายในหน่วยฯ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Sketch Up และAuto Cad โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.3