เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างถนน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างถนน แบบดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Soil Cement) รร.ช.กช. จว.ร.บ.