เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 1100 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะมีผู้เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 100 คน