เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 เวลา 0900  ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ประจำเดือน มี.. 61 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 20 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.3