เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล ร่วมกับจิตอาสาฯ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันซ่อมแซมฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ”

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล ร่วมกับจิตอาสาฯ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันซ่อมแซมฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ” ที่เกิดการเสียหาย เนื่องจากน้ำกัดเซาะ บริเวณบันไดฝาย ณ ลำน้ำฮวย ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ..