เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 23 มี.. 61 เวลา 1530 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า ออก ของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302