ห้วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ห้วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จว... มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 46 คน