เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารนายสิบ และแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 1830 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารนายสิบ และแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3 โดยมี พล..ภาณุวัตน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ สโมสร ช.3