ห้วงวันที่ 19 – 20 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ห้วงวันที่ 19 – 20 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลกมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 56 คน