ห้วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และฝึกระเบียบวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่

ห้วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และฝึกระเบียบวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 208 คน