วันที่ 9  มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61

เมื่อวันที่ ๙  มี.. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ช.๓ พัน.๓๐๒ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ณ มทบ.39