เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการ เข้า – ออกของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 6 มี.. 61 เวลา 1600 ตอน ยก.ขว.ฯ ร่วมกับ ตอน.ธก.กพ.ฯ ดำเนินการตามมาตรการ การ รปภ.ที่ตั้งหน่วยโดยได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจบัตรผ่านยานพานะของกำลังพลและครอบครัวที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ บริเวณป้อมรักษาการณ์ช่องทางหน้าช.3 พัน.302