เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดประชุมและอบรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดประชุมและอบรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ณ ศูนย์แม่บ้าน และผลิตภัณฑ์ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน