โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

.ชื่อโครงการ: โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในหน่วย จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในส่วนต่างๆ ของหน่วยเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ในปัจจุบันในหน่วยกองพันทหารช่างที่ ๘ได้ใช้พื้นที่ กองร้อย โรงเลี้ยง บ้านพัก ที่สามารถทำเกษตรได้ ทางกองพันจึงได้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพล ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง และครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยได้ให้กำลังพล ปลูก พืชผักสวนครัวซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้กำลังพลมีเงินเหลือมากกว่า ๑ ใน ๓และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี  พัฒนาความผูกพันภายในหน่วยและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุตรหลานและส่วนราชการมาดูงานและ นำไปปฏิบัติใช้ขยายผลต่อไป