โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

.ชื่อโครงการ: โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.หลักการและเหตุผล

      เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในหน่วย จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในส่วนต่างๆ ของหน่วยเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
       ในปัจจุบันในหน่วยกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ ได้ใช้พื้นที่ กองร้อย โรงเลี้ยง บ้านพัก ที่สามารถทำเกษตรได้ ทางกองพันจึงได้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพล ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง และครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยได้ให้กำลังพล ปลูก พืชผักสวนครัวซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้กำลังพลมีเงินเหลือมากกว่า ๑ ใน ๓ และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี  พัฒนาความผูกพันภายในหน่วยและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุตรหลานและส่วนราชการมาดูงานและ นำไปปฏิบัติใช้ขยายผลต่อไป

-โครงการเกษตรหน้าโรงเลี้ยง

       ช.๓ พัน.๓๐๒ ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน บริเวณด้านหน้าโรงเลี้ยงเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้แก่กำลังพลเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

 

 

-โครงการเกษตรหลังโรงเลี้ยง 

         ช.๓ พัน.๓๐๒ ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน บริเวณด้านหลังโรงเลี้ยงเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้แก่กำลังพลเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

 

 

 

โครงการแปลงเกษตรหลังบ้าน

      ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  บริเวณบ้านพักของกำลังพล ช.๓.พัน.๓๐๒ จำนวน ๓๘ แถว เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวปลูกผักทานเอง และสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

 

โครงการแปลงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

     ช.๓ พัน.๓๐๒ ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน บริเวณโครงการแปลงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานโดยทำการปลูกบนเนื้อที่ ๓ งาน โดยแบ่งออกเป็น ๒๐ แปลง สามารถปลูกได้ทั้งหมด ๑๗ ชนิด

โครงการเกษตรปราณีต

     ช.๓ พัน.๓๐๒ จัดทำแปลงเกษตรประณีตบริเวณหน้าโครงการธนาคารขยะ และหลัง ร้อย นขต. ช.๓ พัน.๓๐๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่กำลังพลและให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์นันทนาการ

โครงการเกษตรสาธิต

     ร้อย.นขต ช.๓ พัน.๓๐๒ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรสาธิตตามโครงการเดินตามร้อยเท้าพ่อเพื่อให้กำลังพลได้ศึกษาเป็นแนวทางและพัฒนาต่อ  ยอดต่อไป