การรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

            จากการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการรบให้กับหน่วยรบในหลาย สมรภูมิ โดยเฉพาะสมรภูมิการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓

            หน่วยจึงได้รับเกียรติประวัติ อันสูงสุด ในการเข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๓๐

ภารกิจป้องกันประเทศ

สร้างหลุมหลบภัยบริเวณชายแดน จว.ตาก

ภารกิจพัฒนาประเทศ

โครงการงานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

โครงการงานขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพชร

โครงการงานขุดลอกแก้มลิงคลองเก้ง และก่อสร้างอาคารระบายน้ำต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลลาทอง จว.กำแพงเพชร

โครงการงานขุดลอกคลองห้วยทราย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จว.กำแพงเพชร

โครงการพัฒนาแก้มลิงตลุกอีแลน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก.

สร้างทางสาย บ.ผาตั้ง – บ.สบขุ่น อ.ปง จว.พะเยา ห้วงปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ระยะทาง ๓๕ กม.
     
สร้างทาง บ.แม่ต๊อบ – บ.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๕ ระยะทาง ๕๔ กม.

 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบนเส้นทาง บ.แม่ต๊อบ –บ.เสาหิน จานวน ๔ สะพาน

งานก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

งานปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

       โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดแพร่

 

ปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จชต.

ภารกิจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

พิธีสกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

 

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารช

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการกองพัน

ภารกิจรักษาสันติภาพ

จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ ณ ประเทศบุรุนดี ผลัดที่ ๑, ผลัดที่ ๒ และผลัดที่ ๓

จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และฟื้นฟูบูรณะประเทศอิรัก (พัน.ช.ฉก.กกล.ฉก.๙๗๖ ไทย/อิรัก  ผลัดที่ ๒)