วิสัยทัศน์ 

      กองทัพบก เป็นกลไกด้านความมั่นคง ของรัฐที่สำคัญ และมีศักยภาพ  ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราช และ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติ์ และศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ…​
      กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ และ ความพร้อมในการสนับสนุนงาน ด้านยุทธการ การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองต่อภาพกิจของหน่วยเหนือ อย่างเต็มขีดความสามารถตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และ เชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

———–