ภารกิจ

 สร้างและฟื้นฟูถนน สนามบิน ระบบทางท่อ โครงสร้าง และสาธารณูปโภค

และช่วยในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน