ภารกิจ

      สร้างและฟื้นฟูถนน สนามบิน ระบบทางท่อ โครงสร้าง และสาธารณูปโภคและช่วยในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน

ขีดความสามารถ

๑.สร้างหรือฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม สะพาน สนามบินและที่ขึ้นลงสำหรับเครื่องบินปีกหมุน

 

 

๒.สร้างอาคาร โครงส้รางและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

 

 

๓.ขยายทางรถไฟ สะพานรถไฟ และท่าเรือได้อย่างจำกัด

  

๔.ทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันขนาดย่อม

ภารกิจของกองร้อยกองบังคับการ

   บังคับบัญชา วางแผนก่อสร้าง อำนวยการ ประสานงาน และควบคุมกองพันทหารช่างก่อสร้างและหน่วยที่ขึ้นสมทบ

ภารกิจของกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง

๑. ขุด ขน บดทับ และปรับระดับดินและทำรากฐานด้วยดินคงตัว สำหรับสนามบิน ถนน ทางรถไฟ เขื่อน พื้นที่เก็บรักษาอุปกรณ์และโครงการทำนองเดียวกัน

๒.สร้างและฟื้นฟูอาคาร สิ่งอำนวยควาสะดวก ท่าเรือ สะพาน และโครงสร้างในการระบายน้ำทางท่อ และถังเก็บ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกียวข้อง จัดตั้งและซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ภารกิจของกองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบรุง

สนับสนุนกองพันทหารช่างก่อสร้างด้วยการซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง และเสริมขีดความสามารถในการก่อสร้างของกองพัน โดยจัดเจ้าหน้าที่พิเศษ เครื่องมือ และพลประจำเครื่องมือให้