ประวัติกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓

ประวัติความเป็นมา

      กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ เป็น กองพันทหารช่างก่อสร้างของ กองทัพภาคที่ ๓ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๕๙/๒๕ ลง ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มาจาก หน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒ และหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๗ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุด

    เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ หน่วยได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ มีอาณาเขตคิดเป็นเนื้อที่
ทั้งหมด ๗,๑๑๖ ไร่เศษ

 

ที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน

    กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองบังคับการกองพัน

 

กองร้อยกองบังคับการ

 

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๑

 

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒

 

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓

 

กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง