ประวัติหน่วย


                         กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๕๙/๒๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ โดยมีที่ตั้งชั่วคราว ณ                 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กำลังพลและยุทโธปกรณ์บางส่วนได้รับการโอนจากหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๖ และหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๗ กองอำนวยกลางรักษาความปลอดภัยและกองบัญชาการทหารสูงสุดตามลำดับ

 

                          ต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๘๓/๒๙ ลง ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ให้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งชั่วคราวเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงถือเอาวันที่ ๒๒ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย

About the Author