ประวัติหน่วย

ประวัติกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหา่รช่างที่ ๓

ประวัติความเป็นมา

ในปี ๒๕๒๖  กองทัพบกได้จัดตั้ง กองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒ ขึ้น  เพื่อเป็นฐานในการจัดตั้ง กรมทหารช่างที่ ๓ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๕๙/๒๕๒๕ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕  โดยมีที่ตั้งชั่วคราว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งจากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นโครงในการจัดตั้ง  ต่อมาได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๘๓/๒๙ ลง ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ให้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งชั่วคราวเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่พื้นที่นี้  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ 

ที่ตั้งหน่วย

กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ ที่ตั้งปกติถาวรที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีพื้นที่ ๗,๑๑๖ ไร่เศษ ประกอบด้วย