ประวัติกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓

ประวัติความเป็นมา

      กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒  จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)  ที่ ๒๕๙/๒๕ ลง  ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยมีที่ตั้ชั่วคราว  ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

     ต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)  ที่ ๑๘๓/๒๙ ลง  ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙  ให้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งชั่วคราวเข้าที่ตั้งปกติถาวร  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จึงให้วันที่  ๒๒ กันยายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนาหน่วย

ที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน

    กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองบังคับการกองพัน

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๑

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒

กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓

กองร้อยเครื่องมือและซ่อมบำรุง