กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-313441

E-mail : engnieer302_2013@hotmail.co.thengnieer302_2013@hotmail.co.th 

www.facebook.com/กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3