“การพัฒนาหน่วย”

กองพันทหารช่างที่่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพอาคาร สำนักงาน ภูมิทัศน์ทั่วไป สภาพแวดล้อมการสุขาภิบาลของหน่วย ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศของความเป็นหน่วยทหาร และมีการจัดใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม โดยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาหน่วยที่ผ่านมา