หน้าแรก

ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน “